I. Đối tượng

  • Mentor (Chuyên gia tư vấn BĐS) đang hỗ trợ và phát triển Sàn liên kết, connector

II. Mục đích

  • Giúp Mentor mới nắm được các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc. Những phẩm chất cần có của một Mentor chuyên nghiệp.

Khóa học

Kỹ năng và Phẩm chất của người Mentor
Kỹ năng và phẩm chất cần thiết của người Mentor 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Kỹ năng và phẩm chất của Mentor – Kiểm tra cuối khóa 00:10:00

Tiểu sử tác giả

  • 1.000.000 
  • 365 Days
  • Wishlist
Mua khóa học
56 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị